Kantoor

Klachtenregeling en Algemene Informatie Kantoor


Als u tevreden bent over onze dienstverlening horen wij dat graag. Maar ook als u niet tevreden bent verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten.

Klachten

Wij hanteren een interne kantoorklachtenregeling die op iedere opdracht aan mr.Goppel of mr.Lubbers van toepassing is. In het kort houdt deze regeling het volgende in.

Als u een klacht heeft over uw behandelend advocaat kunt u deze klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van het kantoor. Dat is de advocaat die uw zaak niet in behandeling heeft of heeft gehad. Dus mr. Goppel is klachtenfunctionaris als het over mr. Lubbers gaat en andersom. De klachtenfunctionaris zal de ontvangst van uw klacht bevestigen en u een exemplaar van het klachtenreglement toesturen. Ook zal de klachtenfunctionaris de behandelend advocaat op de hoogte stellen van uw klacht. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten. De behandelend advocaat wordt verzocht op deze toelichting te reageren. Uiterlijk twee maanden na de indiening van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht omtrent de afhandeling daarvan.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de LSA ombudsman. Een geschil over declaraties kan worden voorgelegd aan de onafhankelijke LSA Geschillencommissie Declaraties. De reglementen van beide instanties treft u aan op de website www.lsa.nl.

U kunt zich ook wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten, Postbus 5495, 2000 GL Haarlem.

Kantoor

Goppel & Lubbers advocaten is een samenwerkingsverband van de eenmanszaken mr. J.R. Goppel, advocaat (KvK nr 4184289) en mr. A.G. Lubbers, advocaat (KvK nr 25558862).

Beide advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten In Den Haag.

Mr. Goppel en mr. Lubbers nemen zo nodig voor elkaar de praktijk waar. Zij zijn beiden verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Derdengelden worden gestort op de rekening met nummer NL33 INGB 0005 4260 91 ten name van STG Beheer Derdengelden Goppel en Lubbers advocaten te Haarlem waarover mr. Goppel en mr. Lubbers samen bevoegd zijn.

Het kantoor is gevestigd aan de Wilhelminastraat 57, 2011 VL Haarlem.

De e-mailadressen van mr. Goppel en mr. Lubbers luiden: goppel@goppelenlubbers.nl en lubbers@goppelenlubbers.nl.